Gizlilik Politikası

Privacy Policy (TR)

Kişisel Veriler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla Opera Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak siz Müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak müşterilerimizin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

 

Şu an okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi”(“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1.    İşleme Ne Demek?

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

2.    Hangi Kişisel Verileriniz İşliyoruz?

 

Şirketimiz tarafından yapılan anket çalışması kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 

Kişisel Veri Açıklama      
Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, imza bilgisi.      
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail bilgisi.      
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna giriş ve çıkışta alınan bilgiler, fiziksel mekânın içerisinde kalış      
  sırasında güvenlik kamerası ile alınan görüntüler.      
İşlem (Güvenliği) Bilgisi IP adres bilgileri, log kayıtları, web ya da program giriş çıkış bilgileri, şifre ve      
  parola bilgileri.      
Mesleki Deneyim Bilgisi Eğitim durumunuz, meslek bilginiz.      
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlere ilişkin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları   1  
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Bize   yöneltilmiş   olan   her  türlü   talep  veya  şikayetin   alınması  ve      
   
  değerlendirilmesine ilişkin veriler.      

 

3.    Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (ii) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşrumenfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

 

AVM içinde lokasyon hizmeti sağlayan kiosklara yaptığınız başvurularda, sizinle paylaştığımız anket formunun tarafınızca doldurulması suretiyle ve AVM güvenliğine ilişkin olarak kurulmuş kamera sistemleri kanalıyla kişisel verileriniz elektronik ve dijital yollarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

4.    Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

•      AVM kampanyalarına katılım ve kazanım bilgilerinizin arşivlenmesi,

 

•      Müşterilerimize destek verme ve müşteri ile telefon, mail, SMS yolu ile iletişime geçilmesi,

 

•      Müşterinin talebi halinde verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşteri bilgilendirilmesi,

 

•      Müşteriye özel ödüllendirme sisteminde ödül yada hediyesinin gönderiminin sağlanması,

 

•      Müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi,

 

•      Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin arttırılması,

 

•       Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,

•      Müşteriye ve ailesine hediye gönderilmesi,

 

•      Müşteri memnuniyeti analizi ve anketi yapılması,

 

•      Gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri,

 

•      Müşterinin aldığı hizmet ile ilgili müşteriyle iletişime geçilmesi,

 

•      Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

 

•      Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri,yönetimsel analizler, finansman planlamaların yapılması,

 

•      CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) kullanımının yorumlanması,

 

•      Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması.

 

5.    Kişisel Verilerin Yurtiçiya da Yurtdışına Aktarımı?

 

Kişisel verilerinizi, KVKK’ nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uyarak gerekli güvenlik önlemlerini almak,yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek ve sizlere sunduğumuz hizmeti geliştirmek üzere Şirketimizin veri sorumlusu olarak mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde kişisel verileriniz,özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla, yurt dışında veya yurt içinde yerleşik hizmet alınan veya işbirliği içinde olunan iş ortakları, avukatlar, denetçiler ve danışmanlarla paylaşabilmektedir.

 

Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz.    
Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişi iş ortaklarımızla adınız soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız    
gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.    
Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için ortaklaşa çalıştığımız arama yapma ve aramalara    
cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi iş ortaklarımıza aktarabiliriz.    
Sizi gelişmelerden, tanıtım, promosyon ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt    
içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla    
paylaşabiliriz.    
Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi    
keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı  ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel    
verilerinizi aktarabiliriz.    
CRM kayıtlarınıza ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak  için gerekli olan kişisel    
verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.    
Muhasebeye  ilişkin  ve  finansal  işlemlerin  yönetimi  için  kullanılan  ve  servis  sağlayıcısı  yurtdışında  yerleşik  olan  ilgili    
programlarımıza gerekli olduğu taktirde işleme uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın    
kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir. 2  
   
Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren    
   
yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi arşiv, internet server ve CRM Yazılım firmalarına gönderebiliriz.    
Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı    
veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.    
AVM’ ye ait tesis güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak uyarı bulunan alanlarda görüntüleriniz kamera ile kayıt    
altına alınmaktadır. Dijital ve fiziki ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar güvenlik amacı ile sınırlı olmak üzere    
güvenlik hizmeti satın aldığımız ve gizlilik taahhüdü bulunan güvenlik firmasına aktarılmaktadır.    
6.  Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler    
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin    
güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak    
güncellenmektedir.    

 

7.     KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız? KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

•      Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

•      Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

•      Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

•      Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

•      Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

•      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

•      Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

•       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

•       Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ücret talep edilebilir.

 

 

Şirket tarafından hazırlanan ve (3) sayfadan oluşan “Aydınlatma Metnini” okuduğumu beyan ederim.

 

Kişisel Veri Sahibi

 

Adı Soyadı:

İmza:

Çerezler

Cookie Policy (TR)

Sorularınız ve talepleriniz için bize bilgi@mavibahce.com.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.